دغدغه ما فرهنگ است

دکتر فاطمه فراهانی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و معاون پژوهش و فناوری واحد علوم و تحقیقات تهران

تماس!

تلفن : ٩٨٢١٤٤٨٦٩٦٦٦+|Tel:+982144869666

فکس :٩٨٢١٤٤٨٦٩٧٠١+|Fax:+982144869701

آدرس : تهران ، انتهای بزرگراه شهید ستاری ، میدان دانشگاه ، بلوار شهدای حصارک ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دفتر گروه مدیریت امور فرهنگی

کدپستی : ١٤٧٧٨٩٤٨٥٥|PostalCode:1477894855  

ایمیل شخصی خانم دکتر فراهانی : f_farahany@yahoo.com

ایمیل مدیرسایت : dr.farahani.a@gmail.com 

www.FatemehFarahani.ir