دغدغه ما فرهنگ است

دکتر فاطمه فراهانی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و معاون پژوهش و فناوری واحد علوم و تحقیقات تهران

  • جایگاه فرهنگ اسلامی ایرانی در فضای فرهنگی جهان!

    تکیه بر فرهنگ اسلامی ایرای و در عین حال بهره مندی مطلوب از فرصت های جهانی با نگاهی پویا و پاسخگو به نیاز های جدید می تواند ضمن افزایش قدرت تعامل در فضای فرهنگی جهان بستر مناسبی را در جهت آموزش و تربیت انسان های فرهیخته فراهم کند

  • هوای فرهنگ!

    کدام نهاد فرهنگی در کشور باید هوشمندانه هوای فرهنگ را رصد و شناسایی کرده و میزان آلودگی آن را بسنجد و میزان آلاینده های آن را اعلام کند و به هنگام هشدار دهد که به دلیل وجود غلظت رسوبات موجود در جبهه ی وارداتی فرهنگ به کشور تنفس از آن برای همگان ناسالم محسوب می شود و برای برون رفت آن تدبیری هوشمندانه اتخاذ کند؟!

  • ذخایر نظام فرهنگی!

    در شرایط حساس کنونی تنها با اتکا بر تمامی اجزا و ذخایر نظام فرهنگی ، بهره مندی از ظرفیت زبان و ادبیات ، تحقق جنبش های نرم افزاری و انجام فعالیت های دانش بنیان ، گسترش فضای خلاقیت ، خودباوری ، احساس افتخار و عزتمندی و بکارگیری ظرفیت های قابل توجه و فاخر هنری و از همه مهمتر تعمیق باورهای دینی است که امکان اعمال مدیریت فرهنگی فراهم می شود.