دغدغه ما فرهنگ است

دکتر فاطمه فراهانی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و معاون پژوهش و فناوری واحد علوم و تحقیقات تهران

 • ضعف رویکرد فرهنگی و اجتماعی به مسائل زنان!

  ببامتاسفانه همچنان مسائل حوزه ی زنان و خانواده از ضعف رویکرد فرهنگی و اجتماعی و در عین حال نگاه های صرفا سیاسی رنج می برد

 • مجلس عصاره فضایل ملت!

  شایسته نیست مجلسی که می بایست عصاره فضایل ملت باشد، نسبت به حفظ فضیلت های ملت که در منظومه فرهنگی می درخشد، توجه و عزم کافی نداشته باشد.

 • امواج رسانه ای و بی پناهی خانواده!

  امروز کدام نهاد در کوران بی پناهی خانواده در مقابل امواج مخرب رسانه ای پاسخگو است.

 • حقوق فرهنگی خانواده!

  استیفای حقوق فرهنگی خانواده بر عهده کدام نهاد یا دستگاه کشور است؟

 • فرهنگ ربا!

  مبارزه جدی با پدیده نامبارک ربا که مخرب ترین آسیب برای فرهنگ کار در جامعه اسلامی است، در دستور کار کدام نهاد یا دستگاه قرار دارد.

 • جهاد فرهنگی!

  در جهاد فرهنگی باید اصلاح و سازندگی را از روستای ذهن تک تک افراد جامعه آغاز کرد.

 • فرهنگ توحیدی!

  فقدان اندیشه توحیدی و خدامحور، یکی از موانع جدی تحقق برنامه ها در عرصه های فرهنگی است

 • هوای فرهنگ!

  خانه ملت، باید با هوای فرهنگ نفس تازه کند.